تاریخ: 2015-07-12 شناسه خبر: 3316

رزم گیلما رشته رزمی ایرانی

به گزارش سایت ورزش بانوان ؛ رزم گیلمامحمودطالقانی از مدیران معروف و پرسابقه ورزشی است که بالغ برسی سال درقسمتهای مختلف اداری و ورزشی درسازمان تربیت بدنی سابق ، نظیرعضویت درکمیته طرح وتدوین سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی وورزش، عضوشورای تحول اداری ،رییس انجمن ورزش کارکنان دولت ،نایب رییس فدراسیون هنرهای رزمی و با33سال سابقه  و دو دوره مدیر نمونه درکشور، درپست مدیرکل اموراداری وزارت ورزش وجوانان بازنشسته شد ودرکنارفعالیتهای اشاره شده به رشدوتوسعه هنررزم گیلما فعالیت دارد.

به عنوان رییس رزم گیلمادرباره این رشته ورزشی بیشترتوضیح دهید؟

رزم گیلما یک رشته رزمی ازدیربازدرغرب استان مازندران بانام کشتی میس میسی(کشتی باضربات مشت)ودرگیلان باعنوان کشتی گیل مردی به صورت حرفه ای فعالیت داشته که اینجانب نیزدردهه سالهای پنجاه دراین رشته فعالیت داشتم وقابل توجه اینکه باورودرشته مختلف رزمی ازسایرکشورها ،طی سالهای گذشته کم کم ازآمار مخاطبان این رشته ملی کاسته شده است.

اینجانب به جهت پیشینه ام دراین رشته رزمی توانستم باکمک اساتید وپیشکسوتان این رشته بومی، ضمن احترام به کشتی گیله مردی به عنوان یک آثارملی، اقدام به تهیه وتدوین اساسنامه،آیین نامه مسابقات آیین نامه های آموزشی مطابق با استانداردهای جهانی با نام رزم گیلما (به صورت آماتور) نمودم که پس ازطی مراحل اداری وتایید فدراسیون هنرهای رزمی وکونگ فومجوزفعالیت این رشته صددرصدایرانی توسط شورای ساماندهی رشته های رزمی وزارت ورزش وجوانان صادر شده وابلاغ اینجانب به عنوان بنیانگذارورییس رزم گیلماکشور توسط فدراسیون صادرشده که ازهمان زمان رسما فعالیتم را برای توسعه این رشته رزمی  ایرانی آغاز نمودم.

شما کفتیدکه این رشته ورزشی درغرب مازندران واستان گیلان فعالیت داشته چه اقدامی برای توسعه داخلی آن انجام داده اید؟

در دوران فعالیتم سال های گذشته توانستم رزم گیلما رادر 22استان کشور گسترش دهم بطوری که درمسابقات قهرمانی کشورسال گذشته، تیم کرمانشاه توانست با اختلاف 3امتیازپس ازگیلان مقام دوم کشوری را از آن خود نماید وانتظار می رود که تاپایان سال جاری این رزم ملی درتمامی استانهای کشورگسترش یابد.

 آیا برای گسترش این رشته ورزش ایرانی، اقدامی صورت گرفته است؟

سئوال خوبی کردید،پس ازاخذ مجوزفعالت رزم گیلما دریک برنامه ده ساله دومحور اصلی را برای توسعه رزم گیلماتدوین کردیم که یکی توسعه داخلی بوده که قبلا توضبح دادشد ومحوردوم توسعه بین المللی این رشته ایرانی بوده که با برگزاری چندین رویداد بین المللی از قبیل :

میزبانی دوره های داوری ومربیگری بین المللی درآکادمی ملی المپیک ،ارسال DVD وآیین نامه های آموزش به سایرکشورها،میزبانی مسابقات بین المللی رزم گیلمادرشهرستان چالوس که با شرکت تیم ها ازپنج قاره جهان ودرحضوروزیرورزش وجوانان افتتاح وبرگزارگردیدکه تیم های ایران،روسیه و برزیل به ترتیب  مقامهای اول تاسوم را از آن خود نمودند.

حضورتیم رزم گیلما در مسابقا ت جهانی شیرازکه با مشارکت 18 کشور جهان ودرحضور وزیر ورزش وجوانان برگزارگردید که سرانجام تیم های ایران ، روسیه وکامرون به ترتیب مقامها ی اول تا سوم را کسب نموده اند.

حضور تیم رزم گیلما درفستیوال هنرهای رزمی که به میزبانی ایران ودرکیش برگزارگردید که تیم ایران توانست مقام قهرمانی خود را حفظ نماید.

لازم به ذکر است که تمامی رویدادهای مورد اشاره بامجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان برگزارگردید.

نکته قابل توجه اینکه تمامی علوم وفنون رزم گیلما وکاربرد نام تکنیکها باادبیات بومی ایرانی توسط کشورها بکار می رود که برگ زرینی برتوسعه فرهنگی ومعرفی فرهنگ غنی ایران اسلامی درسایر کشورها می باشد.

کفتنی است که جذابیت وقابلیت فنی بسیاربالای رزم گیلما از یک سو ومتمایز بودن تکنیکی این رزم ملی باتمام رشته های رزمی دنیا ،اقبال عمومی آن را از نظرتوسعه داخلی وبین المللی دوچندان نموده است بطوریکه هم اکنون بالغ بر20 کشور جهان در رزم گیلما فعالیت دارند که خوشبختانه روزبه روز درحال افزایش می باشد که این دستاوردها توجه مدیران ارشد وزارت ورزش وجوانان به توسعه رزمهای ملی وحمایت آقای حیدری  ریاست فدراسیون به سبک های تحت پوشش می باشدکه جادارد ازتمامی آنها تشکرنمایم.

 آیارزم گیلما تحت پوشش مرجع جهانی خاصی قراردارد؟

اتفاقا به نکته ظریفی اشاره کردید، طی فعالیت چندین فدراسیون وبا مجوزشورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی و قت اولین مجمع عموی اتحادیه انجمنهای توآ(WUTA)به محوریت ایران ،تیرماه سال89 دراصفهان باحضور ریاست وقت سازمان تربیت بدنی ودبیر کل کمیته ملی المپیک ومدیران ورزشی چهل کشور جهان باهدف توسعه رزمهای ایرانی تشکیل کردیدکه رزم گیلما نیز یکی از رشته های تحت پوشش این سازمان جهانی قرارگرفته که یک سال بعدابلاغ اینجانب به عنوان عضو WUTAصادرومسئول توسعه رزم گیلما دراین سازمان جهانی تعیین شده ام.

چه کمته هایی دررزم گیلما فعالیت دارند؟

برای توسعه علمی وعملی رزم گیلما سعی شد برای تصدی کمیته ها ازخدمات افراد با تجربه وترجیحادارندگان مدارک دانشگاهی مرتبط استفاده شودکه نمونه بارز آن :

رییس کمیته های : فنی محمدتقی شجایی مهردارنده دکترا تربیت بدنی،انظباطی علی تیمورنژادوکیل داد گستری،داوران مهندس محسن عبدالهی،مسابقات مهندس قادرشمس،ارزیابی عملکرداستانها محمودرضا جهاندارکارشناسی رشته تربیت بدنی،آموزش ربیع مشایخ دانشجوی کارشنای ارشد تربیت بدنی،مربیان سعید صلاحت کارشناسی مدیریت،کمیته آماتوررزم گیلمامحسن شیرج پوردانشجوکارشناسی ارشدتربیت بدنی،فرهنگی فریدفخاری کارشناسی ارشد مدیریت،هماهنگی اموراستانها علی خواجوی کارشناسی تربیت بدنی،انفورماتیک واداری مهندس مهدی طالقانی،استعدادیابی سهراب حسین پورکارشناسی تربیت بدنی،روابط عمومی مسعود ربیع پور،مدیرامور رسانه ها مهندس بهرام فهیمی مدیرمسئول هفته نامه پیک سبزوسرمربی تیم ها جعفرشمس کارشناسی تربیت بدنی ونایب قهرمان ارتش های جهان دررشته کشتی آزاد.

درپایان ازتمامی رسانه های ملی خصوصا سایت ورزش بانوان  که درمعرفی وتوسعه رزم های ایرانی به ویژه رزم گیلما همت می گمارندکمال تشکر را دارم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.