تاریخ: 2015-08-23 شناسه خبر: 8152

اسلام بزرگی را برای زنان به ارمغان آورد

اسلام

به گزارش سایت ورزش بانوان؛ ابراهیم‌زاده با بیان نظراتی در مورد بانوان وجود دارد، اظهار داشت: یک نظریه نگاه تحقیری به بانوان بوده است که حتی زنده بودن دختر را نیز قبول نداشتند.

وی ضمن اشاره به روایاتی از اسلام در ارتباط با جایگاه بانوان ادامه داد: با آمدن اسلام جایگاه حقیقی زن آشکار شد.

مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و رئیس کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت دهه کرامت تصریح کرد: دیدگاه دیگر زن را به‌عنوان کالای تجاری نگاه می‌کند در حالی که امروز زنان با حفظ گوهر وجودی خود در جامعه حضور یافته‌اند.

ابراهیم زاده گفت: جامعه به حضور زنان موفق در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ورزشی افتخار می‌کند.

* برگزاری نخستین جشنواره ملی «بانوی کرامت»

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﯽ، ﺩﺑﯿﺮ جشنواره ملی «بانوی کرامت» ﮔﻔﺖ: این ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ نخستین ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﻧﻘﺶ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ»، «ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ» ﻭ «ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻭ ﻫﻤ‌‌‌‌زﺑﺎﻧی» ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺭضا(ع) و ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ (س) ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 300 اثر دریافت شده است، تصریح کرد: اختتامیه این جشنواره روز 24 آذرماه با اهدا جوایز به نفرات برگزیده انجام خواهد شد.

به گزارش سایت ورزش بانوان؛ نخستین ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﯽ «ﺑﺎﻧﻮﯼ ﮐﺮﺍﻣﺖ» ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شد.

این جشنواره ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻭ ﻫﻤ‌ﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺁﻧ‌‌‌‌ﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ(س) ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ (س) ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ برگزار شده است.

ﻃﺒﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻤﺎم ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺯﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﺮﮐﺖ‌ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﻌﺮ، ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻃﺮﺍﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ کنند.

ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ برای ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ تا اول آذرماه ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ www.banooyekeramt.ir ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ info@banooyekeramat.ir ﺍﻗﺪﺍﻡ کنند.

ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﻫﻪ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‌ﻫﺎ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ، ﭘﯿﺎﻡ‌ﻧﻮﺭ، ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ، ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ دقایقی پیش آغاز به کار کرد.

منبع:فارس

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.