اردوی سپک تاکرای بانوان

آغاز اولین مرحله از اردوی تیم ملی سپک تاکرای بانوان

اولین اردوی انتخابی تیم ملی سپک تاکرای بانوان جهت حضور در مسابقات جهانی تایلند از روز 22 اردیبهشت ماه در استان اراک آغاز می شود.