استرس

لطفا مُسترس نباشید!

اگر شما جزو آن دسته از آدم هایی هستید که به دست روی دست گذاشتن ارادتی ندارید و در عوض دوست دارید دست تان را به زانوی تان بزنید و یاعلی بگویید، از پیشنهادهای زیر استفاده کنید