اسدپور

فاطمه اسدپور به عنوان سرمربی تیم پومسه بانوان انتخاب شد

فاطمه اسد پور سرمربی پومسه بانوان انتخاب شد، وی در چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا هدایت تیم پومسه بانوان را به عهده گرفت.