اعظم درستی

گفتگوی صمیمانه بعد از قهرمانی در مسابقات آسیایی تکواندوی دختران؛

اعظم درستی بهترین مربی تکواندوی آسیا

به اعتقاد اعظم درستی مربی تیم ملی تکواندوی نوجوانان آنچه او را در مسیر بهترین مربی آسیا بودن قرار داد خود باوری و همدلی شاگردانش است.