افسردگی

محمدحسن انصاری فرد؛

ورزش اثرات مطلوبی در مبارزه با افسردگی بویژه در خانم‌ها دارد

مدیرعامل سابق پرسپولیس گفت: توصیه دین، عرف و علم در گرایش به ورزش است ضمن اینکه بارها ثابت شده ورزش دشمن اعتیاد است.