افغان

بدنسازی بانوان در افغانستان؛ ورزش در برابر سختی‌ها

در کشور مذهبی و جامعۀ سنتی چون افغانستان که زنان برای سهمگیری در بسیاری از کارها و فعالیت‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند، دختران ورزشکار در گوشه‌ ای از شهر کابل، ورزش می‌کنند و تسلیم مشکلات نمی‌شوند.