المپیک پکن

معرفی خواهران و برادران المپیک‌های تابستانی

کمتر از سه ماه به آغاز بازی های المپیک 2016 ریو دوژانیرو باقی مانده است. از ایران دو برادر المپیکی شده‌اند. از استونی خواهران سه‌قلو و دوقلوهای آلمانی در ماراتن المپیک ریودوژانیرو حضور دارند.

در آستانه آغاز مسابقات المپیک ریو؛

حضور زنان ایرانی، نیم قرن بدون مدال در بازی‌های المپیک

در حالی که کمتر از چهار ماه به آغاز بازی‌های المپیک ریو پیش رو داریم، در این گزارش به حضور 50 ساله بانوان ورزشکار ایرانی در مهمترین رویداد ورزشی جهان پرداختیم.