ایستگاه ورزشی

معاون بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران گفت؛

یک هزار و ۵۵۴ ایستگاه ورزشی بانوان در پایتخت ایجاد شده است

معاون بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: یک هزار و 554 ایستگاه تندرستی و خانه ورزشی به منظور استفاده بانوان در بوستان های مناطق مختلف پایتخت ایجاد و فعال شده است.