بابی ریگز

داستان مبارزه جنسیتی در تنیس تبدیل به فیلم شد

فیلمی در مورد مبارزه جنسیتی تنیس بازان بزرگ آن زمان، بیلی جین کینگ و بابی ریگز بعد از 44 سال ساخته شده به نام مبارزه جنسیتی.

داستان نبرد جنسیت ها و پیروزی یک زن

بیلی جین کینگ اولین و تنها زنی است که در نبرد جنسیت ها بر یک مرد پیروز شده است. او همچنان هم برای برابری جنسیتی مبارزه می کند.