بازی فکری

بچه های باهوش پرورش دهید!

آیا می دانستید فعالیت های فیزیکی بر تقویت عملکرد ذهنی کودکان میتواند موثر باشد و موجب تقویت مهارت های آنان میشود و تاثیر زیادی بر هوش کودک می گذارد.