بانوان هفت سنگ باز

شیراز میزبان مسابقات هفت سنگ بانوان کشور

مسابقات هفت سنگ بانوان کشور با عنوان جام بهار نارنج شیراز به همراه جشنواره بومی محلی در شیراز برگزار می شود.