بانک

شوهرم حاضر نیست در بانک استخدام شود

آقاي قاضي شوهرم فوق ليسانس رشته رياضي دارد و به راحتي مي‌تواند فرم‌هاي مخصوص بانك را پر كند و در آزمون استخدام آن شركت كند، ولي اين كار را نمي‌كند