بذنسازی

بدنسازی بانوان روی پشت بام + عکس

پروژه « بدنسازی بر بام» در مسکو روی پشت بام خانه « نارکومفین» همراه ویکتوریا کراسویچ مربی بدنسازی .