بسکبال بانوان

طائرپور: این طرز حمایت از ورزش بانوان نیست

تاکنون کلیه هزینه های تیم را خودم به تنهایی پرداخت کرده ام و این به خاطر دلسوزی برای بازیکنان تیم بود