حفاظت از محیط زیست

تناقض عجیب زن اتومبیلران که باعث شگفتی همگان شد

لیلانی مونتر زن اتومبیلران آمریکایی که فعال محیط زیست است وی ماموریت دارد تا 75 میلیون طرفدار اتومبیل رانی را به حفاظت از محیط زیست دعوت کند.