حمایتهای کم

مومنی در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح کرد؛

بانوان کیک بوکسور با وجود حمایت های کمتر موفق تر از آقایان هستند

پیشرفت هایی که در کیک بوکسینگ داشته ایم کمتر از بخش آقایان نیست در واقع موفقیت ها و مقام هایی که کسب کرده اند بیشتر بوده اما متاسفانه از بانوان هیچ حمایتی صورت نمی گیرد.