حنانه غفاری

نبود پیست دوومیدانی در شهرستان‌های کوچک چه پیامدی دارد؟

حنانه غفاری مصمم‌ترین نوجوان شهرستان اسکو

حنانه غفاری دختر نوجوان و مصممی است که از نبود پیست دوومیدانی و پیامدهای آن در دل شهرستان کوچک اسکو می‌گوید.