دختران دو ومیدانی

پنج بانوی دوومیدانی کار عازم قطر می‌شوند

با نزدیکی به رقابت های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا پنج ملی پوش اعزامی به این رقابت ها مشخص شدند.