دختران کماندار

فعالیت ورزشی زنان ایرانی با حجاب اسلامی یک اقدام قهرمانانه است

تیر و کمان از جمله رشته هایی است که لباس ورزشکار به شدت در عملکرد آن تاثیر می گذارد، فعالیت بانوان ورزشکار ایرانی با حجاب اسلامی یک اقدام قهرمانانه است.