دختر اسنوبردر

مرگ دختر قهرمان اسنوبرد جهان در اثر بهمن

استل بالت قهرمان اسنوبرد زنان در 21 سالگی در اثر گرفتاری در حادثه بهمن جانش را از دست داد. این ورزشکار سوئیسی به هنگام ضبط یک فیلم زمانی که از یک شیب خطرناک می گذشت کشته شد.