دختر اسکی باز

دختر اسکی باز کشورمان در مسابقات اسکی ارمنستان هفتم شد

سمانه بیرامی، اسکی باز کشورمان در رقابت های بین المللی فیز ارمنستان با قرار برجایگاه هفتمی نخستین روز این مسابقات را به پایان رساند.