دختر افتخار آفرین کانوپولیست

تکتم آخوندزاده

تکتم آخوندزاده، کوچک ترین عضو تیم ملی کانوپولوی بانوان با افتخارات بزرگ است. او، ستاره ای در ورزش بانوان است.