دختر بالرین محجبه

استفانی کورلوف، اولین دختر بالرین محجبه

استفانی کورلوف، اولین دختر محجبه ای است که باله کار می کند، او تصمیم دارد بهترین بالرین جهان شود.