دختر بدنساز

تمرین بدن سازی دختر آقای شهردار!

«مارگاریت» دختر «جون جنار» شهردار شهر «ریکیاویک»، از سال ها پیش به طور رسمی فعالیت خود در ورزش بدن سازی و پرورش اندام را آغاز کرد.