دختر تالوکار

برترین بانوان تالوکار کشور در سه فرم معرفی شدند

طی رقابت های عصر دیروز ووشوی قهرمانی بانوان کشور، برترین بانوان تالوکار کشور در سه فرم چانگ چوان، تاي چي جين، نن دائو معرفی شدند.