دختر پینگ پنگ باز چینی

"دختر اینقدر داد نزن"

دختر پینگ پنگ باز چینی با صداهای عجیب و غریب

دینگ نینگ پینگ پنگ باز مطرح چینی است که با سر و صدا های عجیب و غریب تمرکز حریفانش را بر هم می زند.