دختر کاراته کا

حمیده عباسعلی در جمع برترین زنان کاراته کای جهان

با اصلاح رنکینگ جهانی فدراسیون، حمیده عباسعلی، دختر کاراته کا ایران در جمع دوازده کاراته کا برتر جهان قرار گرفت.