دربی تهرانی ها

دربی تهرانی ها زمان برگزاری لیگ آب های آرام بانوان را تغییر داد

زمان برگزاری هفته دوم از مسابقات لیگ آب های آرام بانوان به علت همزمانی با مسابقه فوتبال تغییر کرد.