دروغ

سال‌ها دروغ درباره گنجایش استادیوم آزادی !

ظرفیت واقعی سالن ورزشگاه آزادی چقدر است و چند نفر در آن جا می‌گیرند؟