دسته برتر تنیس رو میز

آماده حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس رو میز هستم

با حضور کادر فنی در محل آکادمی تنیس رو میز بر اهمیت رقابت دسته برتر تنیس رو میز افزوده خواهد شد