دولت انگلستان

دولت انگلستان ورزشکار معلول را خانه نشین کرد

کارلی تیت، ورزشکار دو با ویلچر اهل انگلستان است که دولت با حمایت نکردن از این ورزشکار معلول او را خانه نشین کرده است.