دوپینگ زنان

چن ژین‌یی شناگر زن المپیکی چین به دلیل دوپینگ در ریو ۲۰۱۶

شناگر چینی که در المپیک ۲۰۱۶ نیز حضور داشت به دلیل دوپینگ با محرومیت ۲ ساله مواجه شد.

قهرمان المپیک لندن هم دوپینگی از آب درآمد

قهرمان پرتاب چکش زنان المپیک ۲۰۱۲ لندن ممکن است مدال طلای خود را به دلیل استفاده از مواد نیروزا از دست بدهد.