دیلما روسف

استیضاح دیلما روسف نزدیک شروع بازی های المپیک ریو؛

زن بودنم نقش داشتن در میزبانی المپیک ریو را از من خواهد گرفت

دیلما روسف، رئیس جمهور وقت برزیل در شرایطی که سه ماه تا شروع المپیک ریو باقی مانده است به دلیل رسوایی اقتصادی استیضاح شده است. او می گوید: « زن بودنم داشتن نقش در میزبانی این رویداد ورزشی بزرگ را از من خواهد گرفت. »