راگبی زنان ایران

زهرا و فاطمه نوری؛

خواهران نوری امید بخش راگبی بانوان ایران

زهرا و فاطمه نوری هر دو برای رشد راگبی بانوان ایران دست از تلاش برنداشتند و هر دو ثابت کردند نقش مادری از حرفه ورزشی‌ جدا نیست.