راگ فوتبال

احسان معینی، رئیس فدراسیون جهانی راگ فوتبال؛

اولین ورزش ایرانی-المپیکی / راه اندازی مجدد راگ فوتبال بانوان

پیش از این اولویت برای من سروسامان دادن به بخش کودکان راگ فوتبال بود اما در حال حاضر تصمیم دارم بیشتر توجه خود را در بخش بانوان متمرکز کنم.