رقابت های تنیس مناطق پنجگانه کشور

سارا آزاد دوست قهرمان مسابقات تنیس پنجگانه کشور شد

با پایان رقابت های تنیس مناطق پنجگانه کشور بانوان، سارا آزاد دوست از استان تهران موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.

نماینده کرمان قهرمان مسابقات تنیس مناطق پنج گانه کشور شد

مرحله پایانی مسابقات تنیس مناطق پنجگانه کشور پنجشنبه 20 اسفندماه برگزار شد که در نهایت نماینده کرمان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.