رقابت های دو ومیدانی قهرمان معولالان آسیا و اقیانوسیه

برنامه آخرین روز مسابقات قهرمانی دو ومیدانی معلولان آسیا و اقیانوسیه

در ادامه رقابت های قهرمانی دوومیدانی معلولان آسیا و اقیانوسیه، زهرا شاه محمدی در آخرین روز این رقابت ها به مصاف حریفان خود می رود.