روئینگ سوار

نازنین رحمانی

نازنین رحمانی، علی رقم سن کم اولین بانوی مدال آور رشته ی دو نفره سنگین وزن قایقرانی در ایران می باشد.