روز جهانی فوتبال زنان

تبریک سایت ورزش بانوان به ملکه‌های مستطیل سبز؛

به مناسبت روز جهانی فوتبال بانوان

امروز متعلق به آنهایی است که عاشقانه و بدون هیچ چشم داشتی فوتبال بازی کردند. این روز را به بانوانی که ملکه مستطیل سبز زمین فوتبال هستند تبریک می‌گوییم.