زنان آمریکا

دستمزد برابر برای کارِ برابر در فوتبال زنان بلوف است

زنان تیم ملی فوتبال آمریکا خواهان دریافت حقوق برابر با آقایان هستند. بی عدالتی در فوتبال موج می زند؛ زنان فوتبالیست با اینکه خواهان تحقق شعار