زنان تالوکار

برترین های تالو بانوان در شش فرم مشخص شدند

با آغاز رقابت های ووشو قهرمانی بانوان کشور در بخش تالو، برترین ها در شش فرم مشخص شدند.