زنان کیک بوکسور

مسابقات قهرمانی کشور کیک بوکسینگ زنان

مسابقات قهرمانی كشور کمیته فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA ویژه بانوان کشورمان در استان تهران برگزار می‌شود.