زنگ ورزش

دلم برای زنگ ورزش تنگ شده است

زنگ ورزش در مدارس، خصوصا مدارس دخترانه با همه تاکیدات مکرری که صورت گرفته، باز هم سبک شمرده می شود و برای آن اهمیت قائل نمی شوند؛ گویا سلامتی و شادابی دانش آموزان به اندازه آموزش و تربیت آنها اهمیت ندارد!