زن بدنساز ایرانی

گفتگو با شیرین نوبهاری، زیباترین زن بدنساز ایرانی؛

تناقض میان چهره زیبا و اندام مردانه، هنر من است!

اولین چیزی که در من جلب توجه می‌کند همین تناقض بین صورت زیبا و اندام درشت من است. به نظرم هنر من همین بوده که خودم را طوری درست کنم که تغییری در چهره ام ایجاد نشود.