زن معدنکار

بانوی ایرانی در عمق ۴۰۰ متری زمین

مهناز میرزایی مهندس معدن و متولد سال ۵۹ است که کار در معدن را از سال ۸۴ در اعماق معادن شمال کرمان آغاز کرده است و دوش به دوش مردان به کار تولید در این منطقه مشغول است