زهرا نظری

گفتگو با زهرا نظری موتای کار کرمانشاهی و قهرمان کاپ آزاد آنتالیا؛

زهرا نظری ؛ موی تای کار قهرمانی از خطه غرب کشور

زهرا نظری ، ملی پوش کرمانشاهی در مسابقات موی تای کاپ آزاد آنتالیا ، مدال نقره مسابقات را به دست آورد تا در 19 سالگی اولین مدال بین المللی اش را دشت کند.