ساخت زمین فوتبال برای کودکان آواره عراقی

از حمله به عراق تا ساخت زمین فوتبال برای دختران

همان هایی که موجب آوارگی بسیاری از ساکنان مناطق جنگ زده شده اند، امروز در حرکاتی نمادین و نمایشی مثل احداث زمین امن فوتبال در اردوگاه های جنگ زدگان، می خواهند کودکان را نجات دهند.