سافت بال زنان

سرمربی تیم ملی سافت بال بانوان ایتالیا به ایران می آید

«چنیترونه» سرمربی تیم ملی سافت بال بانوان ایتالیا، برای کمک به سافت بال ایران بهمن ماه سال جاری به کشورمان سفر خواهد کرد.